Het Buijtenland van Rhoon

advies kwartiermakers

Als slotstuk van vele discussies en bijeenkomsten in het afgelopen jaar hebben de ‘kwartiermakers’ voor de coöperatie voor het Buijtenland van Rhoon, in mei 2016 hun definitieve advies uitgebracht onder de titel “Kansen pakken in het ‘Buijtenland van Rhoon’ – Samenwerken in een coöperatieve gebiedsontwikkeling”.

De drie kwartiermakers Co Verdaas, Jan Jaap de Graeff en Jan de Groot, waren eerder als onafhankelijke deskundigen door de provincie gevraagd om de gebiedscoöperatie voor het Buijtenland van Rhoon voor te bereiden. Dit als uitwerking van het eerdere advies Veerman om tot een plan te komen met draagvlak.

Het advies is een afgewogen stuk waarin onder het motto ‘Richting geven en ruimte bieden’ realisatie van hoogwaardige akkernatuur in het gebied van het Buijtenland van Rhoon wordt voorgesteld. Hiermee zou kunnen worden voldaan aan de doelstelling van de PKB PMR voor het gebied en zou kunnen leiden tot voldoende draagvlak, ook bij de agrariërs, wat bij de eerdere plannen ontbrak.

In het advies wordt de opzet en de structuur voor de gebiedscoöperatie beschreven. Deze gebiedscoöperatie heeft tot taak een gebiedsvisie met een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen en daaraan uitvoering te (laten) geven.

De vereniging wil vanuit haar al meer dan 40 jaar durende betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de grienden en poldergebieden in Midden-IJsselmonde in de gebiedscoöperatie participeren. In de afgelopen periode heeft de vereniging daarover gesproken met de provincie en de gemeente Albrandswaard.

In de vergadering van Provinciale Staten van 14 september 2016 zal het voorstel van Gedeputeerde Staten in te stemmen met het advies van de kwartiermakers worden behandeld. Provinciale Staten worden dan ook gevraagd in te stemmen met het vervolg en de randvoorwaarden. Een van de discussiepunten in de behandeling van dit voorstel zal ongetwijfeld de brief zijn van de Tafel van Borging (die de uitvoering van de PKB PMR monitort) die op 31 augustus 2016, naar GS en PS is gestuurd. Daarin wordt geadviseerd thans niet akkoord te gaan met de voorgestelde ontwikkelingen langs de lijnen van de kwartiermakers.

Bij het verschijnen van deze uitgave van RG&P zal waarschijnlijk bekend zijn wat er in de vergadering van PS is besloten. In ieder geval is te hopen dat de plannen voor de gebiedscoöperatie kunnen doorgaan. Na meer dan 10 jaar van impasse moet eindelijk worden gewerkt aan de inrichting van het gebied dat recht doet aan de natuur- en cultuurhistorische waarden en die de samenhang met de aangrenzende grienden versterkt. 


Landschapspark van Rhoon wordt Landschapspark Het Buijtenland van Rhoon

6 april 2010 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard besloten om het Landschapspark van Rhoon in het vervolg Het Buijtenland van Rhoon te laten heten. Aan deze naamswijziging is het nodige vooraf gegaan.

 

Mede vanwege de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte werd besloten dat de effecten op de natuur en de leefkwaliteit van de regio Rotterdam gecompenseerd diende te worden. Voor de regio Rotterdam werd gepland dat in totaal 750 ha. nieuwe natuur-en recreatiemogelijkheden wordt ontwikkeld. Het leeuwendeel wordt gerealiseerd in Het Buijtenland van Rhoon met 600 ha. Het Buijtenland van Rhoon ligt in de gemeente Albrandswaard, in de polders en tussen het dorp Rhoon en de Vinexlocatie Portland.

De Vereniging heeft zich gedurende de looptijd van het traject stevig ingezet om tot een algemeen gedragen ontwerp te komen waarbij het huidige polderlandschap zoveel mogelijk behouden bleef. Daarbij werd samengewerkt met onder andere het Platfom Polders Albrandswaard (PPA), gemeente en provincie. Helaas werd er niet tot een vergelijk gekomen en heeft de Vereniging op 22 juli 2010 een beroepsprocedure tegen de gemeente en provincie aangespannen bij de Raad van State. De Raad van State heeft echter de gemeente en provincie gelijk gegeven, met enkele aanpassingen daargelaten, zodat vanaf dat moment het sein groen is om tot verdere uitvoering over te gaan tot het vormgeven van Het Buijtenland van Rhoon.

Concreet betekent dit dat het huidige landschap zal worden omgevormd tot een Krekenlandschap ook wel Zoet klei-oermoeras genoemd. De agrariërs in het gebied kunnen de bedrijfsvoering zoals zij die nu voeren niet voortzetten en zullen uiteindelijk verdwijnen. In 2021 wil men het plan uitgevoerd hebben. Onze Vereniging blijft betrokken bij het volgen van en het meepraten over de inrichting en uitvoering van het Buijtenland van Rhoon. Dit doen wij door onder ander zitting te hebben in de klankbordgroep "De Buijtenlandtafel".


Verkennend onderzoek door Prof.Dr. C.P. Veerman

Toen bekend werd dat de heer Cees Veerman een verkennend onderzoek hield naar het vergroten van het draagvlak en het rapporteren van eventuele alternatieven voor de inrichting van het Buijtenland van Rhoon, heeft de Vereniging geen moment getwijfeld en heeft zich gewend tot de heer Veerman voor een gesprek.

De vereniging heeft haar standpunten met betrekking tot de ontwikkelingen en richting van het gebied naar voren gebracht. Gesproken is over de afbreuk van de cultureel en historisch gezien belangrijke Grienden door de recente bezuinigingen en de mogelijkheid om eventuele gelden van het Buijtenland van Rhoon aan te wenden tot behoud van deze Grienden en Klein Profijt.

Ook heeft de vereniging het plan van Rijkslandschapsarchitect de heer Dirk Sijmons onder de aandacht gebracht.

De aanwezigheid van het Stort nabij de jachthaven van Rhoon en aan de rand van de Zegenpolder, een polder in het plan van het Buijtenland van Rhoon, werd tevens bij dit gesprek naar voren gebracht.

Ondertussen is het advies van de heer Veerman gepresenteerd. Het is verheugend te zien dat het gedachtegoed van de vereniging naar voren komt in deze rapportage.

De beoogde coöperatie waarover in het advies wordt gesproken is een geheel nieuwe loot aan de stam, of misschien wel een geheel nieuwe boom, en hoe die zich zal gaan ontwikkelen zal de tijd leren. Wel is duidelijk dat het rapport beweging heeft gebracht onder alle actoren. De vereniging blijft ook nu alles goed volgen en proberen invloed uit te voeren om haar statutaire doelstellingen zo goed als mogelijk na te streven en te bereiken.

 

De plannen dat het huidige landschap zal worden omgevormd tot een Krekenlandschap ook wel Zoet klei-oermoeras genoemd is inmiddels losgelaten. De agrariërs in het gebied hebben een eigen plan ontwikkeld dat is meegenomen in het advies van Veerman. Het plan is nog wel strijdig met de PKB. Ook nu is het nog onduidelijk welke richting het opgaat met de inrichting en uitvoering van het Buijtenland van Rhoon. 

 

Onze Vereniging blijft actief bij het volgen van en het meepraten over de inrichting en uitvoering van het Buijtenland van Rhoon. Van belang daarbij is het behoud van de Rhoonse en Carnisse Grienden. Want hoewel de vereniging er voor strijdt dat gelden voor het Buijtenland ook aangewend worden voor het behoud van de Grienden,heeft de staatssecretaris duidelijk aangegeven in haar brief van 28 januari 2015 aan de Kamer dat dit niet de bedoeling is. De gereserveerde gelden zijn alleen bedoeld voor de ontwikkeling en beheer van het Buijtenland van Rhoon. 

Heeft u vragen of opmerkingen over het Buijtenland van Rhoon neem dan contact met ons op via info@carnissegrienden.nl


Kenmerkend voor IJsselmonde zijn de polderlandschappen met sloten, eeuwenoude boerderijen, landweggetjes en dijken. Verschillende polders en dijken zijn nog goed te herkennen. Vooral tussen Rhoon en Barendrecht zijn uitgestrekte polders met prachtige namen zoals Polder Het Buitenland van Rhoon, de Molenpolder, de Zegenpolder en dijken zoals de Molenpolderse Zeedijk en Essendijk. Hier is het prachtig fietsen en wandelen met vaak verrassende doorkijkjes op het water en kleurige vergezichten over het land. Het huidige landschap van IJsselmonde is ontstaan in de dertiende eeuw. Na de allesverwoestende St. Elizabethsvloed van 1421 zijn één voor één steeds nieuwe polders herwonnen op de zee en de rivieren. Dit proces ging door tot de 19e eeuw.

Verzonken in het oude landschap liggen enkele goed bewaarde oude dorpskernen zoals die van Rhoon en Barendrecht. Bezienswaardigheden op het eiland zijn het Kasteel van Rhoon in de oude dorpskern, het laat-gotische kerkje van Kijfhoek in de gemeente Zwijndrecht en natuurlijk de Pendrechtse Molen in het Zuidelijk Randpark.

van: recreatiezuidholland.nl, Gebiedsbeschrijving Oude Maas


Jan Brokken heeft op zijn Walk of Fame op 29 november 2009 zijn herinneringen aan de polder als volgt weergegeven:

 

Dit land is door onze voorvaderen op het water gewonnen. 

Dijk na dijk, akker na akker, sloot na sloot vertelt het onze geschiedenis. 

Wie naar deze weidse polders kijkt, kijkt diep in onze ziel. 

Iedere aantasting van dit landschap maakt iets van onszelf kapot.