Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Algemene ledenvergadering 2018

Het is ons een genoegen u uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van vereniging “De Carnisse Grienden”:

 

Datum: donderdag 12 april 2018

Aanvang: 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

Locatie: Het Veerhuys, Dorpsdijk 238, 3161 CJ Rhoon.

 

Agenda:

  1. Welkom.
  2. Notulen van de ALV van 13 april 2017. Deze liggen op de vergadering ter inzage of kunnen per e-mail worden aangevraagd bij secretariaat@carnissegrienden.nl .
  3. Jaarverslag 2017. Deze liggen op de vergadering ter inzage. Zie ook de komende uitgave van Rond Griend & Polder.
  4. Verslag van de kascommissie (de heren Cor Prooij en Frans Somers).
  5. Benoeming van de nieuwe kascommissie.
  6. Rekening en verantwoording van de penningmeester aan de hand van het financieel jaarverslag 2017 en tevens de begroting van 2018. Ook deze liggen op de vergadering ter inzage.
  7. Bestuursverkiezing/wisseling. Voorzitter de heer Leo Heezen is aftredend en herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen voorgedragen worden door leden van de vereniging. Volgens de statuten moet een voordracht ondersteund worden door tenminste 10 leden en uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aan het bestuur worden gedaan. Bij meerdere kandidaten wordt tijdens de vergadering hoofdelijk gestemd.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

Pauze om ca. 20.15 uur.

 

Na het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering zal de heer Louis Dolmans een lezing geven.

De heer Dolmans is oprichter en voorzitter van de Stichting Doornik Natuurakkers in de provincie Gelderland. Deze stichting is opgericht in 2010 met als doel de combinatie biologisch-dynamische graanteelt met bescherming en herstel van akkervogels, waarbij het in de eerste plaats om de vogels is te doen. Het initiatief kreeg van veel kanten waardering waaronder die van Staatsbosbeheer.

Louis, van oorsprong geen boer, maar bedrijfseconoom en leidinggevende bij de Rekenkamer en bij de provincies Noord-Brabant en Gelderland, heeft als jongen de kaalslag van de ruilverkavelingsprocessen van dichtbij meegemaakt. Dit heeft hem zo geraakt dat hij besloot ooit boer te worden. Vanaf 2010 teelt hij graan, lupine en pompoenen en sinds kort vinden ook fruit- en notenbomen een plaats op zijn akkers. Door zijn manier van natuurlijke landbouw, met veel akkerranden, heggen, bomen en bosjes, in totaal 33 hectares, merkt hij dat het aantal broedvogels heel sterk toeneemt. Oók een aantal rode lijstsoorten, zoals patrijzen en kneutjes, keert verrassend snel in het gebied terug.

De graanopbrengst is voor Louis niet het belangrijkste product. De traditioneel gevlochten hagen, akkerranden en natte gronden, de ‘keverbank’, een strook met een speciaal grasmengsel middenin de akker dat kevers aantrekt die het graan beschermen tegen teveel belagers, Louis geniet ervan wat zich daar allemaal afspeelt.

Door zijn expertise is Louis tevens betrokken bij het project Buijtenland van Rhoon waar een unieke ontwikkeling gaande is met betrekking tot het samengaan van landbouw en natuur.

In dit gebied wordt getracht in samenwerking met agrariërs en natuurorganisaties tot hoogwaardige akkernatuur te komen in combinatie met natuurpercelen. Daarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat de ondernemers zich inzetten om deze natuurdoelen te realiseren, met ondersteuning en begeleiding van andere partijen, om de biodiversiteit te kunnen handhaven en zo aan een betekenisvol landschap te werken.

Wij hopen u op deze belangrijke en interessante avond te mogen begroeten.

- Aankomende activiteiten -

geen bijzonderheden

- Afgelopen activiteiten -

Vereniging De Carnisse Grienden plant wilgenstaken bij zorgboerderij De Thuishoeve.

 

In het late najaar van 2017 kwam bij vereniging De Carnisse Grienden de vraag van stichting De Thuishoeve naar de mogelijkheid van koop van wilgenstaken. De stichting wilde een stuk weiland achter de boerderij aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal dat bekend staat als boerderij van Verhoeff, omzomen met wilgen.

Bij die vraag kwam het idee bij het bestuur van De Carnisse Grienden op om te zien of er een gezamenlijke actie van gemaakt kon worden. Er werd met de stichting over dit idee van gedachten gewisseld en aan aannemer Van Aalburg griendhouthandel BV die de Rhoonse grienden onderhoudt, werd gevraagd of er mogelijk wilgenstaken ter beschikking gesteld konden worden. Van Aalsburg BV vond dit een prima initiatief waar zij graag aan wilden meewerken en uiteindelijk werd er een datum geprikt waarop de staken de grond in konden.

Zaterdagmorgen 10 maart was het dan zover. Na de gastvrije koffie bij de Thuishoeve en een presentatie waarmee door De Carnisse Grienden werd aangegeven wat voor unieke gebieden de buitendijkse grienden zijn en welke doelstellingen er door de vereniging worden nagestreefd, werden de staken aangevoerd en gingen een vijftiental volwassenen en 9 kinderen aan de slag met het boren van gaten als voorbereiding voor het planten van de staken.

Het was nog een hele klus om de klei zover te krijgen dat de staken er in konden, maar er werd hard gewerkt en na zo’n twee uur vol spierkracht en plezier, stonden de 80 staken klaar om in het komende jaar uit te kunnen lopen.

 

Onze speciale dank gaat naar Van Aalsburg BV die de wilgenstaken ter beschikking heeft gesteld.

 Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad