Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Aankomende activiteiten

 • Broedvogelexcursie in de vroege ochtend. Meer informatie volgt spoedig. Aanmelden verplicht via activiteiten@carnissegrienden.nl, Zaterdag 13 mei
 • Workshop Macrofotografie, Zaterdag 15 juli

Algemene ledenvergadering

 

Geachte griendenvrienden,

 

Het is ons een genoegen u uit te mogen nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van vereniging “De Carnisse Grienden”:

 

Datum            : donderdag 13 april 2017

Aanvang         : 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

Locatie           : Het Veerhuys, Dorpsdijk 238, 3161 CJ Rhoon. Tel. 06 53559740

 

Agenda:

 

 1. Welkom.
 2. Notulen van de ALV van 14 april 2016. Deze liggen op de vergadering ter inzage of kunnen per e-mail worden aangevraagd bij secretariaat@carnissegrienden.nl
 3. Jaarverslag 2016. Deze liggen op de vergadering ter inzage. Zie ook de laatste uitgave van Rond Griend & Polder.
 4. Verslag van de kascommissie (de heren Cor Prooij en Frans Somers).
 5. Benoeming van de nieuwe kascommissie.
 6. Rekening en verantwoording van de penningmeester aan de hand van het financieel jaarverslag, en tevens de begroting van 2017. Ook deze liggen op de vergadering ter inzage.
 7. Bestuursverkiezing/wisseling. De heer Daan van Zanten, penningmeester, is aftredend en herkiesbaar. Mevrouw Elma Schreuders, secretaris, is aftredend en herkiesbaar. De heer Niels Godijn zal worden geïntroduceerd als algemeen bestuurslid en activiteitencommissie. Andere kandidaten kunnen voorgedragen worden door leden van de vereniging. Volgens de statuten moet een voordracht ondersteund worden door tenminste 10 leden en uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aan het bestuur worden gedaan. Bij meerdere kandidaten wordt tijdens de vergadering hoofdelijk gestemd.
 8. Rondvraag.
 9. Presentatie van het nieuwe natuurboekje: “Flora en Fauna in de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt”. Dit natuurboekje is een heruitgave van het “oude” natuurboekje: “Planten en Vogels in de Rhoonse en Carnisse Grienden”. Het boekje is samengesteld en geproduceerd door het bestuur met medewerking van Niels Godijn en Amber Nederhand ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de vereniging.
 10. Sluiting.

 

Pauze om ca. 20.40 uur.

 

Na het officiële gedeelte zal Niels Godijn een lezing geven over soorten uit het vernieuwde natuurboekje.

Niels was van jongs af aan altijd buiten te vinden, veelal op zoek naar vogels.

Na een studie Landscape & Environment Management heeft hij van zijn hobby zijn werk kunnen maken.

Als zelfstandig ecoloog is hij nu actief in diverse werkvelden zoals monitoring van planten en dieren, begeleiden van natuurbeheer en verzorgen van excursies.

Hobbymatig is hij veel bezig met taxidermie en natuur in Albrandswaard.

Wij hopen u op deze belangrijke avond met velen te mogen begroeten.

 

Met griendelijke groet,

Het bestuur van de vereniging “De Carnisse Grienden”.

 

 

Laatste activiteiten

40ste SCHOONMAAKACTIE VAN VERENIGING DE CARNISSE GRIENDEN.

Op zaterdagmorgen 11 maart jl. werd op het terrein van de firma Kraaijeveld aan de Koedoodsehaven te Barendrecht  om 10.00 uur het startschot gegeven om de Carnisse Grienden te gaan schonen. De mensen van Staatsbosbeheer die het gebied beheren, hadden de nodige gereedschappen klaar gelegd.

                                                                  

Het was voor de 40ste keer dat de schoonmaak van de grienden werd georganiseerd door de vereniging. Begonnen in 1978 is het een jaarlijks terugkerende activiteit die veel enthousiaste mensen trekt.

Om de grienden te kunnen schonen, moet rekening worden gehouden met het tij van de Oude Maas. Het moet op een zaterdagochtend aan het begin van extra laag water zijn om van de paden te kunnen afwijken en er moet rekening worden gehouden met opkomend water.

De eerste helft van maart is bepalend omdat het dan meestal niet zo extreem koud meer is, alhoewel we dat ook eens hebben meegemaakt en de schoonmaak toen om die reden niet door kon gaan.

De eerste helft van maart is ook doorslaggevend omdat dan het broedseizoen nog niet is begonnen. Maar ook hier kun je worden verrast door de natuur en zijn de vogels soms hun cyclus vooruit.

 

Elena Breeman heette de deelnemers welkom. Zij vertelde dat men op jonge planten moest letten om die zo mogelijk niet te vertrappen, en dat men elkaar diende te waarschuwen als er nesten zouden worden gevonden. Maar zoals verwacht bleek dat de broedtijd nog niet was begonnen.

Ook de beverburchten werden genoemd en uiteraard gold ook hier dat deze niet verstoord mochten worden. Maar dat risico was klein omdat de burchten goed verborgen liggen en niet makkelijk te benaderen zijn.

Elena stelde tevens haar opvolger Niels Godijn voor. Hij gaat de organisatie van de schoonmaak in het vervolg op zich nemen.

 

Na de koffie, thee en frisdrank trokken zo’n 75 deelnemers, onder wie veel kinderen en de scouts van Fridtjof Nansen, gewapend met plastic vuilniszakken, prikkers, harken, grijpers en handschoenen de grienden in om het achtergebleven afval te verzamelen. En afval lag er. Aan het einde van de ochtend, nadat alles op het startterrein was bijeengebracht, bleek tussen de blauwe zakken een heuse gasfles te liggen. Gelukkig had die zijn beste tijd gehad en leverde zo geen gevaar meer op voor de omgeving.

 

Aan het einde van de activiteit stond de traditionele erwtensoep, gesponsord door de heer Teus Kraaijeveld, op de deelnemers te wachten en konden de kinderen boven een vuurkorf met wilgentakken stokbroodjes bakken. De witte gezichtjes hadden nu een frisse rode kleur gekregen. De kleding en laarzen gaven aan wel een wasbeurt te kunnen gebruiken.gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad