Johannapolder

Ontwikkeling van de struinnatuur in de Johannapolder

Geachte griendenvrienden,

 

Vereniging De Carnisse Grienden is bij de aanloop en de ontwikkeling van de struinnatuur in de Johannapolder betrokken en graag willen wij u van het een en ander op de hoogte houden.

Onderstaand vindt u de laatste update die wij vandaag van SBB hebben gekregen. Deze zal ook in de lokale media worden gepubliceerd.

 

Vanaf half januari voert Staatsbosbeheer in opdracht van recreatieschap IJsselmonde werkzaamheden uit in de Johannapolder. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de essentaksterfte en het aanleggen van struinnatuur. De werkzaamheden zijn medio februari gereed.

 

Aanpak essentaksterfte

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die bijna alle essen in Nederland aantast. De ziekte is feitelijk niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Aangetaste bomen kunnen (grote) takken laten vallen en ineens omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

 

Struinnatuur aanleg

Langs de Oude Maas worden twee uitkijkheuvels en zes zitelementen aangelegd. De uitloop van een watergang wordt vergraven om meer ruimte te geven aan getijdenatuur.

In een bosvak met populieren en eiken worden de populieren verwijderd om meer ruimte te geven aan de eiken, daarnaast worden hier extra eiken en meidoorns geplant. Van het hout van de populieren worden houtwallen gemaakt om het landschap afwisselender te maken en meer mogelijkheden te bieden voor vergroting van de biodiversiteit.

 

Hinder

Voor de bezoeker van het gebied kunnen de werkzaamheden hinder opleveren . Sommige paden zullen tijdelijk afgesloten zijn omdat ze beschikbaar moeten zijn voor werkverkeer.

 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, hoort u dat van ons.


Ontwikkelingen Johannapolder

Zoals eerder in RG&P gemeld, zijn er vergevorderde plannen met betrekking tot inrichting van de Johannapolder. In 2015 is er een plan opgesteld om deze polder een beter aanzien te geven en te ontwikkelen tot een entree voor de achterliggende natuur- en recreatiegebieden. In de eerste fase, die in oktober 2016 begint, wordt een zogenaamde Groene Loper aangelegd vanaf de hoek Albrandswaardsedijk langs brasserie Abel en de jachthaven tot aan de Oude Maas. De Groene Loper is een gecombineerd fiets- en wandelpad met wat speelse accenten en zal de bestaande fiets en wandelpaden gaan vervangen. Het eind van de Groene Loper bij de Oude Maas zal een soort uitkijkpunt worden met zicht op de Rhoonse grienden en de Oude Maas.

Voor de aanleg van de Groene Loper moeten een 100-tal bomen verdwijnen. Deze bomen zijn voor een groot deel aan het einde van hun levenscyclus. Samen met de Bomenridders hebben we overleg gehad met het projectteam om te komen tot een goede en wat meer evenwichtige compensatie van deze bomen. Uitgangspunt daarbij is, dat de diversiteit van de beplanting zal toenemen, waardoor ook de biodiversiteit zal groeien.

Behalve de Groene Loper zal ook de grote parkeerplaats op de hoek van de Albrandswaardsedijk opnieuw worden aangelegd, waarna het geheel een veel natuurlijker uitstraling zal krijgen.

DCG staat sympathiek tegenover dit project, al zijn er wel zorgen ten aanzien van de te verwachten extra toestroom van recreanten en de effecten die dit weer zal hebben op de natuur en omgeving.

Intussen wordt ook gestart met fase twee van de ontwikkeling van de Johannapolder. Dit behelst het verder inrichten van het westelijk deel van de polder naar de haven van Poortugaal. Dit gebied zal zo veel mogelijk blijven, zoals het nu is, maar meer ingericht worden als struingebied. DCG is uitgenodigd om mee te denken hoe dit te doen en de eerste bespreking is voor september georganiseerd. We zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.


In 2014 is het bestemmingsplan van de Johannapolder opnieuw vastgesteld. Als onderdeel daarvan is door de gemeente en het NRIJ een Ambitiedocument opgesteld. De hoofdlijnen van de visie op de Johannapolder zijn in het kort: De Johannapolder omvormen tot een de belangrijk start- en knooppunt voor een bezoek aan omliggende gebieden en het nieuwe Buijtenland van Rhoon. Hiervoor krijgt het een kwaliteitsimpuls met oa het aanleggen van een “Groene Loper” naar de Oude Maas en het opwaarderen van de grote parkeerplaats. De uitvoering van dit plan zal vanaf sep 2016 plaatsvinden en naar verwachting zal het midden 2017 gereed zijn.

 

DCG is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de plannen. De huidige aanplant is aan het einde van z’n levenscyclus. Het zal daarom grotendeels worden vervangen, waarbij de biodiversiteit zal worden vergroot. Ook het westelijk deel van de polder heeft de aandacht van DCG, waarbij we streven deze ruwe natuur zo veel mogelijk in stand te houden  met mogelijk wat kleine aanpassingen om het wat toegankelijker te maken.

 

Een andere zorg is de grondvervuiling ter plaatse in de Johannapolder. In de jaren 60 is het gebied opgespoten met vervuild havenslib. Dit slib ligt er nog steeds, weliswaar onder een aangebrachte afdeklaag. De contouren van de vervuiling zijn vastgesteld en in principe mag er binnen de contouren niet worden gebouwd. DCG volgt de ontwikkeling van de plannen op de voet om mogelijke verspreiding of contaminatie van de vervuilde grond te voorkomen.

 

Voor meer informatie: