Ontstaan van vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

 

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Doel van de vereniging

  • Bevordering van het milieubewustzijn in het algemeen;
  • Het wekken van belangstelling voor de waarden van de natuur en het oude cultuurlandschap in het gebied van Midden-IJsselmonde en de Oude Maas in het bijzonder;
  • Het streven naar een zo goed mogelijke bescherming en herstel van deze natuur en dit cultuurlandschap, waaronder het in stand houden van griend, vloedbos- en andere rivieroevervegetaties, die aan de Oude Maas eigen zijn, en aan het voorkomen van verdere aantasting van het in de loop der eeuwen gegroeide polderlandschap;
  • De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle daartoe geoorloofde middelen.

Mei 1973, de Carnisse Grienden gered!

Rhoonse Grienden

Wat 50 jaar geleden actueel was en reden om de vereniging op te richten heeft vandaag de dag niets aan waarden ingeboet. Ook nu heeft de overheid plannen voor grote veranderingen van het oude cultuurlandschap en de historische polders. Het Buijtenland van Rhoon is ondanks onze beroepsschriften door de Raad van State goedgekeurd. Dit betekent concreet dat de vereniging zich nu hard maakt en participeert in overleggen over de inrichting en het beheer van dit gebied. 

 

Net als 50 jaar geleden zijn ook nu de Carnisse Grienden onderwerp van zorg. Door grote bezuinigingen bij het Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde dreigen de Carnisse Grienden in de huidige vorm verloren te gaan. Een gevaar dat op termijn ook de Rhoonse Grienden bedreigt. Onze vereniging is ook hier in overleg en zoekt naar oplossingen om het gevaar te keren.

 

Naast overleggen op bestuurlijk niveau organiseert de vereniging activiteiten voor volwassenen en kinderen. De vereniging wil op deze manier de waardering voor de grienden en het polderlandschap opwekken. Door in de natuur te zijn en te genieten van al het moois in onze omgeving wordt natuur- en milieubewustzijn op die manier gestimuleerd en gekoesterd.


Naar aanleiding van het 40 jarig jubileum van de vereniging heeft het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) de vereniging een QR-code aangeboden. Klik op de code om verder te lezen.


De vereniging probeert actief de interesse voor de natuur te bevorderen door onder andere het organiseren van diverse activiteiten voor onze leden en belangstellenden. Jaarlijks wordt de zogenaamde "Schoonmaak van de Griendendag" georganiseerd, er zijn excursies naar interessante gebieden en er worden speciaal voor de kinderen leuke activiteiten georganiseerd. Ook is de vereniging aanwezig op diverse evenementen zoals Polderdag in Albrandswaard.

 

Naast de activiteiten voor de leden heeft de vereniging goede contacten met gemeenten, beheerders etc. om de belangen van het landschap zo goed als mogelijk te behartigen.

 

Driemaal per jaar komt het blad Rond Polder en Griend uit en vindt meestal in april de jaarvergadering plaats. Het lidmaatschap is laag €10,00 per jaar. De vereniging is een ANBI instelling wat voor u gunstig is indien u de vereniging een warm hart toedraagt en een donatie wilt doen. Uw giften kunt u storten op rekening NL34 INGB 0002 7132 74 van Vereniging IJsselmonde de Carnisse Grienden.

De vereniging bestond in 2022 50 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.