Windturbines

Door de ondertekening van het Nationaal Energieakkoord op 6 september 2013 zijn doelen gezet voor 14% duurzame opgewekte energie in 2020. Deze 14% duurzame energie moet onder ander komen van energieopbrengst uit windturbines. Deze windturbines worden voor een deel in zee geplaatst en voor een deel aan land.

Ook in onze regio is men van plan windturbines te plaatsen. Met name de gemeente Barendrecht kwam begin 2013 met het bestemmingsplan Zuidrand waarin de aanleg van een windpark langs de Oude Maas bij de Heinenoordtunnel gesitueerd was. Deze plek is vlak bij het nabijgelegen Natura-2000 gebied Oude Maas en de natuur,- recreatie- en poldergebieden in het Buijtenland van Rhoon.

 

De Carnisse Grienden, onderdeel van het Natura-2000 gebied wordt direct geconfronteerd met de gevolgen van de daar geplaatste windturbines. Reden voor de vereniging om een zienswijze in te dienen op het bestemmingsplan Zuidrand. In deze zienswijze pleit de vereniging voor een uitvoering Milieu Effect Rapportage (MER), waarin naar al de effecten op de omgeving wordt gekeken. Dit betreft onder andere:

  • het effect op de vogelpopulaties in het Natura 2000 gebied en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)-gebieden. Het windpark ligt immers in de vliegroute van deze vogels.
  • De verstoring van het door de Provincie aangewezen ‘stiltegebied ’in het poldergebied tussen Rhoon en Barendrecht.
  • Horizonvervuiling van de weidsheid in Midden-IJsselmonde door de torenhoge windturbines.

 

In het SER adviesrapport Nationaal Energieakkoord,p.68; september 2013 staat onder ander geschreven dat om verdere groei mogelijk te maken, bezien moet worden of vrijwaringsgebieden kunnen worden afgesproken voor kwetsbare natuurgebieden zoals bepaalde Natura 2000 gebieden.

 

4 november 2014 werd in de vergadering Commissie Ruimte van de gemeenteraad van Barendrecht het Toetsingskader voor het plaatsen van de windturbines behandeld. Ook nu heeft de vereniging zijn stem laten horen en gepleit voor een MER te laten opstellen in gezamenlijkheid met de gemeente Binnenmaas. Dit omdat de gemeente Binnenmaas onderzoekt een windpark van circa 15 megawatt windturbines aan te leggen aan de randen van de Oude Maas. De afstand tussen de windturbines aan de noord- en zuidzijde van de rivier is waarschijnlijk kleiner dan de onderlinge afstand tussen de windturbines langs de oevers. Met een gezamenlijke MER kunnen zo alle effecten op een afgewogen manier worden beoordeeld. Een tweede punt dat de vereniging aan de orde stelde was wat het effect van de windturbines is op de recreatie langs de Oude Maas. Blijft dat mogelijk in de nabijheid van de windturbines? Komt er een veiligheidszonde rond de turbines in verband met mogelijke losrakende wieken of aangeslagen vogels. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 zal de herziende versie van het toetsingskader voor het plaatsen van windturbines aan de Commissie Ruimte van de gemeenteraad Barendrecht worden voorgelegd.

 

Ondertussen zijn er geluiden te horen dat er ook plannen zijn windturbines te plaatsen in de gemeente Albrandswaard. De provincie heeft hiervoor de Polder Albrandswaard op het oog. Dit is dichtbij de Rhoonse Grienden, dat ook deel is van het Natura 2000-gebied Oude Maas. Ook dit zal door de vereniging goed gevolgd worden. 

 

12 februari j.l. heeft de vereniging een zienswijze ingestuurd naar het College van de gemeente Binnenmaas met een pleidooi voor één gecombineerde MER voor de windparken langs de Oude Maas.

Download
energieakkoord-duurzame-groei (1).pdf
Adobe Acrobat document 1.8 MB

In mei 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met het Advies Reikwijdte en Detailniveau inclusief de Nota van Beantwoording de definitieve onderzoeksopzet vastgesteld voor het milieueffectonderzoek (planMER) naar alternatieve locaties voor windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam.

De vereniging had in december 2015, in aansluiting op eerdere inspraak en zienswijzen, een zienswijze ingediend op het startdocument planMER. Onze grote zorg is en blijft de plannen voor het plaatsten van windturbines langs de Oude Maas en in het bijzonder de plaatsing van windturbines nabij en zelfs in Natura 2000-gebied en de komst van windparken aan beide zijden van de rivier bij de Heinenoordtunnel.

In de definitieve onderzoeksopzet voor het MER staat, dat op een aantal punten een uitbreiding van het onderzoek komt, punten die wij ook in onze zienswijze hadden opgebracht. Zo zal een samenhangende milieubeoordeling van de locaties worden opgenomen, zodat voor- en nadelen van combinaties van locaties tijdig in beeld zijn. Verder zal het onderzoek naar omgevingseffecten van windturbines op de locatie worden uitgebreid, o.a. voor mogelijke cumulatieve effecten van de verschillende locaties op natuur (flora en fauna).

Tijdens een bijeenkomst met belanghebbenden op 22 september worden de resultaten van het concept planMER en het concept VKA (voorkeursalternatief) gepresenteerd. De vereniging zal hierbij aanwezig zijn.

Een windparklocatie waarvoor al verder gevorderde plannen zijn, is de locatie bij de Heinenoordtunnel in Binnenmaas. In de vergadering van de gemeenteraad van Binnenmaas op 14 april stemde de raad in met het voorstel van B&W voor het vaststellen van het MER en daarnaast het in het voorbestemmingsplan uit laten werken van het voorkeursalternatief uit het MER van windturbines met een maximale hoogte van 160 meter.

De initiatiefnemers voor het windpark (Renewable Factory en Eneco) lieten weten, dat bij een maximale hoogte van 160 meter het project voor hen niet rendabel is en zij zijn hierover in overleg gegaan met de gemeente en de provincie. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de provincie met een aanpassingsplan komt voor het plaatsen van (hogere) windturbines in Binnenmaas.

Een locatie waar de provincie al een aanpassingsplan voor heeft ontwikkeld is het Windpark Spui in Korendijk. In het provinciale aanpassingsplan, dat op 14 september in Provinciale Staten wordt behandeld, komen  daar 200 meter hoge windturbines te staan.

Kortom, in de komende maanden zal er het nodige gebeuren rond de plannen voor het plaatsen van windturbines in onze omgeving. Als vereniging zullen we ons blijven roeren en inzetten om te voorkomen dat er windturbines worden geplaatst die de natuurwaarden van ons prachtige gebied aantasten. Daarom ook nu weer, wordt vervolgd….