Stilte- en milieubeschermingsgebieden.

Stilte heeft een bewezen positieve invloed op onze gezondheid en ons welzijn. Waar geluidsoverlast de gezondheid kan aantasten door slaapverstoring en zelfs de hormoonspiegel kan verhogen met als gevolg dat het kan leiden tot gewichtstoename en hart- en vaatziekten, helpt stilte ons om te herstellen van stress. Er wordt zelfs overwogen om stiltetherapie toe te passen bij mensen met depressieve klachten en dementie.

 

Stilte wordt in Nederland steeds schaarser. Zeventig procent van de Nederlandse woningen ondervindt meer dan 50 decibel omgevingsgeluid. Denk daarbij aan lawaai van vooral weg- en vliegverkeer met een geluidsblootstelling per 24 uur die hoger is dan 50 dB(A).

 

Zelfs in stiltegebieden klinkt steeds vaker ongepast lawaai, vooral van dit weg- en vliegverkeer, terwijl uit onderzoek blijkt dat mensen meer behoefte hebben aan plekken waar nog rust en stilte heerst. Zulke gebieden zouden dicht bij huis moeten liggen zodat overlast en de mogelijkheid om te herstellen niet ver van elkaar te vinden zijn. Dit belang schreef de Gezondheidsraad in een advies aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 

Zuid-Holland kent 16 door de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland aangegeven stiltegebieden, dan wel milieubeschermingsgebieden. Zeven daarvan zijn tevens beschermingsgebieden voor grondwater. De aanwijzing van deze gebieden is; “..ter bescherming van het milieu en in het bijzonder ter bescherming van de belangen die voor elk van die gebieden zijn aangeduid”.

 

Maar ook zegt de provincie Zuid-Holland;

Als een gebied stil is, worden ook de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden hoger gewaardeerd. Deze kwaliteiten versterken elkaar. In gebieden waar deze combinatie van zogenoemde buitengebied kwaliteiten al aanwezig is, zal ze worden beschermd en verder ontwikkeld. Het behouden en versterken van stilte, landschap, cultuurhistorie en natuur kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden.

 

De provincie heeft een aantal wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden als het gaat om stiltegebieden. Het gaat daarbij in eerste instantie om het aanwijzen van de gebieden en vervolgens om beschermen en handhaven. Daarbij is aangegeven dat in een stiltegebied storend geluid niet is toegestaan en als activiteiten de stilte zouden verstoren, dit in de meeste gevallen alleen mag als hiervoor een ontheffing is aangevraagd omdat natuurlijke geluiden van flora en fauna heel belangrijk worden gevonden.

 

Verder wordt aangegeven; 

  1. Gedeputeerde Staten of, indien het gebied is aangewezen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning, dragen er zorg voor dat het milieubeschermingsgebied als zodanig goed zichtbaar is aangeduid door middel van borden, waarvan het model wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
  2. De in het eerste lid bedoelde borden worden geplaatst langs alle openbare wegen en vaarwegen die tot het gebied toegang geven dan wel daaraan grenzen, op of nabij de grens van het gebied

Voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere ontheffingen of vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld op grond van de Wet milieubeheer, de Wet natuurbescherming of de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Ook Albrandswaard kent een beschermd milieugebied alhoewel het niet tot waterwingebied behoort. Dit stiltegebied wordt begrensd door de Oude Maas, de jachthaven van Rhoon, de Havendam, de Essendijk, de Koedood en de Koedoodsehaven te Barendrecht. In dit gebied bevindt zich de Zegenpolder, de Molenpolder, de Portlandpolder, de Nieuwe polder met het 

golfterrein en de drie griendengebieden: de Rhoonse- en Carnisse Grienden en Klein Profijt. En ook hier zijn borden te vinden die de aanwezigheid van het beschermde stiltegebied aangeven.

 

Veel mensen beseffen niet welk een voorrecht het is om zo dichtbij een dergelijk gebied te wonen en hoe kwetsbaar het bestaan ervan is. Vereniging De Carnisse Grienden maakt zich al 45 jaar sterk om dit gebied te beschermen en te behouden in zijn volle waarde. Niet voor niets is sinds de oprichting van de vereniging statutair vastgelegd:

a. a. De bevordering van het milieubewustzijn in het algemeen

a. b. Het wekken van belangstelling voor de waarden van de natuur en het oude cultuurlandschap in het gebied van Midden-IJsselmonde en de Oude Maas in het bijzonder

 

En streeft naar een zo goed mogelijke bescherming  en herstel van deze natuur en dit cultuurlandschap, waaronder het in standhouden van griend- vloedbos- en andere rivieroevervegetaties, die aan de Oude Maas eigen zijn en aan het voorkomen van verdere aantasting van het in de loop der eeuwen gegroeide polderlandschap.

 

b. Zij tracht dit doel te bereiken met alle daartoe geoorloofde middelen.

Download
Kaart 14 Rhoon 1995
Kaart_14_Rhoon_-_1995.pdf
Adobe Acrobat document 990.1 KB
Download
PMV Zuid-Holland, overzichtskaart milieubeschermingsgebieden
PMV Zuid-Holland, overzichtskaart milieu
Adobe Acrobat document 2.4 MB