Het Buijtenland van Rhoon

advies kwartiermakers

Sinds 2010 werd de akkerbouw in dit unieke 600 ha grote landbouwgebied bedreigd. Ter compensatie van Tweede Maasvlakte (2008) zou van de helft van de zeshonderd hectare landbouwgrond een zoetklei-oermoeras worden gemaakt. Het Buijtenland van Rhoon gaat van bestemming akkerbouw naar bestemming natuur en recreatie. Na diverse protesten en petities van onder andere onze vereniging, maar ook van de Polderkinderen en andere betrokkenen onderzochten de provincie en de ondernemers een combinatie waarin akkerbouw, natuur en recreatie samengaan om zowel de natuurdoelen te kunnen behalen als de akkerbouw te behouden. Deze zoektocht leidde tot een Streefbeeld. Een plan dat is opgesteld met inwoners, (agrarische) ondernemers, natuurorganisaties (waaronder De Carnisse grienden) en deskundigen. Voor de uitvoering van het Streefbeeld is een Gebiedcoöperatie opgericht waarvan de leden het streefbeeld onderschrijven en actief meehelpen te implementeren. Voor het Streefbeeld en meer informatie: www.buijtenland-van-rhoon.nl 


Kenmerkend voor IJsselmonde zijn de polderlandschappen met sloten, eeuwenoude boerderijen, landweggetjes en dijken. Verschillende polders en dijken zijn nog goed te herkennen. Vooral tussen Rhoon en Barendrecht zijn uitgestrekte polders met prachtige namen zoals Polder Het Buitenland van Rhoon, de Molenpolder, de Zegenpolder en dijken zoals de Molenpolderse Zeedijk en Essendijk. Hier is het prachtig fietsen en wandelen met vaak verrassende doorkijkjes op het water en kleurige vergezichten over het land. Het huidige landschap van IJsselmonde is ontstaan in de dertiende eeuw. Na de allesverwoestende St. Elizabethsvloed van 1421 zijn één voor één steeds nieuwe polders herwonnen op de zee en de rivieren. Dit proces ging door tot de 19e eeuw.

Verzonken in het oude landschap liggen enkele goed bewaarde oude dorpskernen zoals die van Rhoon en Barendrecht. Bezienswaardigheden op het eiland zijn het Kasteel van Rhoon in de oude dorpskern, het laat-gotische kerkje van Kijfhoek in de gemeente Zwijndrecht en natuurlijk de Pendrechtse Molen in het Zuidelijk Randpark.

van: recreatiezuidholland.nl, Gebiedsbeschrijving Oude Maas


Jan Brokken heeft op zijn Walk of Fame op 29 november 2009 zijn herinneringen aan de polder als volgt weergegeven:

 

Dit land is door onze voorvaderen op het water gewonnen. 

Dijk na dijk, akker na akker, sloot na sloot vertelt het onze geschiedenis. 

Wie naar deze weidse polders kijkt, kijkt diep in onze ziel. 

Iedere aantasting van dit landschap maakt iets van onszelf kapot.